ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinné informace

Splnění informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
podle ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

Advokát tímto podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele poskytuje spotřebiteli tyto informace:

Advokát jako podnikatel, který spotřebiteli poskytuje služby, tímto informuje spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora. Advokát tímto dále informuje spotřebitele o tom, že internetová adresa České advokátní komory, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.cak.cz.

V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, advokát jako podnikatel poskytne spotřebiteli informace ve znění uvedeném shora a to tak, že zašle spotřebiteli tyto informace emailem, poskytl-li jej spotřebitel, či tyto informace odešle spotřebiteli v listinné podobě s využitím provozovatele poštovních služeb.


Splnění informační povinnosti o ochraně osobních údajů
podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Advokát tímto podle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) poskytuje subjektu údajů tyto informace:

Advokát poskytuje informace subjektu údajů pro případ, kdy osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, a pro případ, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů.

Advokát je správcem osobních údajů subjektu údajů, tedy osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Advokát provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, zejména shromáždění a uložení, v přiměřeném, relevantním a pouze nezbytném rozsahu.

Osobním údajem se pro účely zpracování advokátem rozumí informace týkající se konkrétního subjektu údajů, zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo osoby, bydliště, sídlo, telefon, email, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání.

Advokát provádí zpracování osobních údajů pouze k účelům plnění smlouvy o poskytování právních služeb, vedení spisové evidence a vedení dokumentace dle požadavků právních předpisů (zejména zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Poskytnutí osobních údajů je jak smluvním, tak v některých případech i zákonným požadavkem, kdy poskytnutí údajů je nutné pro poskytování právní pomoci a plnění právních povinností vyplývajících ze zákona o advokacii a dalších právních předpisů, kdy neposkytnutí údajů může mít za následek nemožnost poskytování právní pomoci.

Advokát provádí zpracování osobních údajů po dobu nezbytnou pro účely zpracování stanovenou právními předpisy upravujícímu vedení a uschování dokumentace a klientského spisu advokáta při poskytování právních služeb, přičemž advokát je povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, případně po dobu deseti let od uskutečnění obchodu podle právních předpisů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány veřejné moci, orgány státní správy, orgány územní samosprávy, a to pouze v přímé souvislosti spotřebami a pokyny při poskytování právní pomoci.

Subjekt údajů má právo

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím, případně získat kopii zpracovávaných osobních údajů, kdy tímto nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;
  • na opravu svých osobních údajů, tedy na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a doplnil neúplné osobní údaje;
  • na výmaz, tedy aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud tomu nebrání požadavky dalších právních předpisů,
  • na omezení zpracování v případě, že popírá přesnost osobních údajů, že zpracování je protiprávní a odmítá výmaz a žádá místo toho o omezení použití, že je správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů,
  • na podání stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, internetová adresa, na níž lze nalézt všechny potřebné, zejména kontaktní, údaje, je www.uoou.cz.
AR 2022